Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Sagrada Familia amb Sant Joanet – s. XVI. Sagrada Familia con San Juanito – s. XVI

Sagrada Familia amb Sant Joanet – s. XVI. Sagrada Familia con San Juanito – s. XVI

Sagrada Família amb Sant Joanet – finals s. XVI

Autor anònim

Oli sobre fusta

87 x 63 cm

s.XVI

L’obra presenta la Mare de Déu com a figura central que abraça Jesús i sant Joanet, que es troben disposats a la part inferior de la composició. A més a més, hi trobem sant Josep que emmarca la figura de la Mare de Déu a la dreta; i, a l’esquerra, una figura femenina; que tal com es pregunta Lorenzo Hernandez Guardiola, a la seua anàlisi de l’obra realitzada al catàleg de La Llum de les Imatges. Camins d’Art, 2011, la figura podria ser un àngel que contempla l’escena entre els infants.

La composició és triangular, formada per la figura de la Mare de Déu i les extensions dels seus braços, que ens dirigeixen la mirada cap a les figures de Jesús i sant Joanet.

Tal com afirma Lorenzo Hernández:

…se muestra a la Virgen rodeando con sus brazos los cuerpos del Niño y san Juanito, que se identifica mediante la caña y la filactelia con la leyenda Ecce Agnus Dei, que se muestra a sus pies.” (p. 234)

 Sant Josep es presenta com un home ancià recolzat sobre un bastó, que observa l’escena amb una mirada de dolçor davant els dos infants. La representació de sant Josep segueix la forma tradicional establerta de representar-lo com un home ancià.

Pel que fa a la figura femenina del fons, aquesta sembla que estiga amagada i que done aprovació de l’escena a què està assistint. Tal vegada per aquest motiu, es pot pensar que siga un àngel que contempla el grup.

L’escena es troba localitzada a l’interior d’un habitatge on la cromatografia de les teles donen aquesta calidesa que emana també de la postura de la Mare de Déu. Les teles segueixen la mateixa direcció dels braços de la Verge i això fa  que es cree una harmonia estètica de l’obra.

Seguint amb l’anàlisi de la Mare de Déu, aquesta manté una posició i una mirada que ens recorda l’obra de Leonardo da Vinci, La Verge de les roques. S’ha de comentar que la data de realització de l’obra de la Col·lecció d’Art d’Alcoi se situa a la fi del segle XVI, per la qual cosa no és gens impensable que l’artista que executara la taula tinguera influències del Renaixement italià, introduït a València de mans d’Hernando Yáñez de la Almedina.

Segons Lorenzo Hernandez:

Los modelos desnudos de ambos niños, sus actitudes, el tipo del de Jesús, derivan de modelos de los Hernando, Yáñez y Llanos, como se puede advertir en el Niño del Descanso en la Huida a Egipto de Llanos, en el retablo mayor de la catedral de Valencia.” (p. 234)

 Per acabar, cal esmentar sobre les figures dels dos infants que s’hi presenten en una posició en escorç un poc forçada i poc aconseguida.

Així, doncs, com a conclusió, l’artista que va realitzar aquesta taula, va procurar reflectir les influences renaixentistes del moment i del que s’ha considerat que segurament degué ser un seguidor dels Hernando.

Bibliografia

  • Hernandez Guardiola, Lorenzo. Sagrada Familia con san Juanito. Fitxa 40 en Camins d’Art. La Llum de les Imatges. Alcoi, cat. exp. Generalitat Valenciana,  2011. ISBN: 978-84-482-5515-2.

Exposicions:

  • Camins d’Art. Alcoi 2011. Generalitat Valenciana, La Llum de les Imatges. 2011.
  • Col·lecció d’Art. Del segle XVI a la dècada de 1930. Ajuntament d’Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura.

Sagrada Familia con San Juanito – finales s. XVI

Autor anónimo

Óleo sobre tabla

87 x 63 cm

s.XVI

Depositado en la iglesia parroquial de San Mauro y San Francisco de Alcoy.

La obra presenta a la Virgen como figura central que abraza a Jesús y a san Juanito, dispuestos en la parte inferior de la composición. Además, encontramos a san José, que enmarca la figura de la Virgen por el lado derecho; y por la izquierda, aparece una figura femenina, que tal como se pregunta Lorenzo Hernández Guardiola, en su análisis de la obra presentada en el catálogo de La Llum de les Imatges. Camins d’Art, 2011, la figura podría ser un ángel que contempla la escena entre los niños.

La composición es triangular, formada por la figura de la Virgen y las extensiones de sus brazos, que nos dirigen la mirada hacia las figuras del niño Jesús y san Juanito.

Tal y como afirma Lorenzo Hernández:

“…se muestra a la Virgen rodeando con sus brazos los cuerpos del Niño y san Juanito, que se identifica mediante la caña y la filacteria con la leyenda Ecce Agnus Dei, que se muestra a sus pies.” (p. 234)

San José se presenta como un hombre anciano apoyado sobre su bastón, que observa la escena con una mirada de dulzura ante los niños. La representación de san José sigue la forma tradicional establecida de representación como un hombre anciano.

La figura femenina del fondo, parece que esté escondida y que dé aprobación de la escena a la que está asistiendo. Tal vez por este motivo, se podría pensar que sea un ángel que contempla al grupo.

La escena se encuentra localizada en el interior de una vivienda donde la cromatografía de las telas transmiten la calidez de un espacio maternal, efecto que va unido a la postura y actitud de la Virgen y que crea una harmonía estética en la obra.

Siguiendo con el análisis de la Virgen, esta mantiene una posición y una mirada que nos recuerda a la obra de Leonardo da Vinci, La Virgen de las rocas. Hay que mencionar que la fecha de realización de la obra de la Colección de Arte de Alcoy se sitúa a finales del siglo XVI, por lo tanto no es impensable que el artista que ejecutara el lienzo tuviera influencias del Renacimiento italiano, introducido en Valencia de manos de Hernado Yáñez de la Almedina.

Según Lorenzo Hernández:

“Los modelos desnudos de ambos niños, sus actitudes, el tipo del de Jesús, derivan de modelos de los Hernando, Yáñez y Llanos, como se puede advertir en el Niño del Descanso en la Huida a Egipto de Llanos, en el retablo mayor de la catedral de Valencia.” (p. 234)

Para terminar, hay que comentar sobre las dos figuras de los niños, que se presentan en una posición con un escorzo muy forzado y muy poco conseguido.

Por lo tanto, como conclusión, el artista que realizó la obra, procuró reflejar las influencias renacentistas del momento, por lo que se le ha considerado un seguidor de los Hernando.

Bibliografía:

  • Hernandez Guardiola, Lorenzo. Sagrada Familia con san Juanito. Ficha 40 en Camins d’Art. La Llum de les Imatges. Alcoi, cat. exp. Generalitat Valenciana,  2011. ISBN: 978-84-482-5515-2.

Exposiciones:

  • Camins d’Art. Alcoi 2011. Generalitat Valenciana, La Llum de les Imatges. 2011.
  • Col·lecció d’Art. Del segle XVI a la dècada de 1930. Ayuntamiento de Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura.

  1595  /  Art  /  Last Updated mayo 20, 2020 by Lucia Romero Segura  /  Tags: , , , , , , , , ,