Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Retrat de Teresa Miró. Retrato de Teresa Miró

Retrat de Teresa Miró. Retrato de Teresa Miró

Retrat de Teresa Miró

Casanova Ruiz, Llorenç

Oli sobre taula

39 x 26 cm

Finals segle XIX

Llorenç Casanova Ruiz (Alcoi, 1844 – Alacant, 1900). El Museu del Prado el defineix com a pintor i dibuixant de temàtica costumista i d’història. Ben aviat marxarà a València a formar-se com a pintor a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, però no hi va residir massa temps, ja que se sap que en 1864 es troba a Madrid. Es formarà a la capital estudiant els grans mestres com El Greco, Velázquez i Ribera sota la guia de Federico Madrazo a l’Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. Coneixerà Fortuny i Rosales que l’influiran i el guiaran cap al retrat, el quadre de gènere i la temàtica intimista i natural. A la seua tornada a Alcoi es va presentar al concurs de la Diputació d’Alacant per a optar a una pensió per acabar la seua formació a Roma. Guanyarà el concurs i en 1874 marxarà a la ciutat eterna. Allí coneixerà Josep Benlliure i Ignasi Pinazo que van influir notablement en la seua pintura. Es quedarà a Roma fins a 1883, tot i que el pensionat acabava en 1879, on es va relacionar amb els artistes espanyols que hi anaven acudint des de diferents punts d’Espanya. A Roma realitzarà l’obra Carles V visitant Francesc I a la presó, obra que trametrà a l’Exposició Nacional de Belles Arts. Amb la mort de son pare es veurà obligat a tornar-hi.

En 1885 es casarà amb Teresa Miró, tia de l’escriptor Gabriel Miró. El fet de no tenir descendència farà que Casanova realitze obres de temàtica infantil com a pintor, i obrirà una Acadèmia on molts artistes alacantins i alcoians van rebre la seua primera formació, com és el cas conegut de Llorenç Pericás, Ferran Cabrera, Parilla, Bañuls i Rafael Hernández. entre d’altres.

Serà Director de l’Escola de Belles Arts d’Alacant, acadèmic de la Reial Acadèmia de San Fernando, cavaller de l’orde d’Isabel la Catòlica i president de l’Exposició Regional de Belles Arts d’Alacant de 1894. Sota la direcció de l’Exposició d’Alacant, va voler donar a conéixer a la ciutat i a Espanya la formació dels seus alumnes. L’Exposició va gaudir d’un gran èxit i nombrosos artistes van presentar les seues obres, des de Sorolla fins a Pinazo, Cecilio Pla o pintors que van enviar les seues obres des de diferents punts de la península. Arran d’aquesta convocatòria, es va descobrir la figura de Ferran Cabrera Cantó que, més endavant, seria un dels artistes més destacats de l’anomenada Escola d’Alcoi. Va morir a Alacant el 23 de març de 1900.

L’obra, que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi i és titulada Retrat de Teresa, és una taula realitzada a la fi del segle XIX. Ateses les seues dimensions i la factura de la pinzellada, podem dir que es tracta d’un apunt realitzat de manera ràpida. La realització de l’apunt es dóna mitjançant una pinzellada que va construint la figura amb l’ajuda del color i la llum.

Bibliografia:

  • Casanova, Lorenzo. http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line . Museu del Prado. (Consulta on-line gener 2017).
  • Segura Martí, J. M i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 38.
  • Periòdic Ciudad. 21 de novembre de 1981.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Retrato de Teresa Miró

Casanova Ruiz, Lorenzo

Óleo sobre tabla

39 x 26 cm

Finales siglo XIX

Lorenzo Casanova Ruiz (Alcoy, 1844 – Alicante, 1900). El Museo del Prado lo define como un pintor y dibujante de temática costumbrista y de historia. Pronto marchará a Valencia a formarse como pintor en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, pero no residió demasiado tiempo, ya que se sabe que en 1864 se encuentra en Madrid. Se formará en la capital estudiando a los grandes maestros como El Greco, Velázquez y ribera bajo la guía de Federico Madrazo en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Conocerá a Fortuna y a Rosales que le influenciaran y lo guiaran hacia el retrato, le cuadro de género y la temática intimista y naturalista. A su vuelta a Alcoy se presenta al concurso de la Diputación de Alicante para optar a la pensión para acabar su formación en Roma. Ganará el concurso y en 1874 se marchará a la ciudad eterna. Allí conoce a José Benlliure y a Ignacio Pinazo que influyeron notablemente en su pintura. Se quedará en Roma hasta 1883, aunque el pensionado finalizaba en 1879, se relacionará con los artistas españoles que acudían desde los diferentes puntos de España. En Roma realizará la obra Carlos V visitando a Francisco I en la prisión, obra que enviará a la Exposición de Bellas Artes. A causa de la muerte de su padre se verá obligado a volver.

En 1885 se casará con Teresa Miró, tía del escritor Gabriel Miró. El hecho de no tener descendencia hará que Casanova realice obras de temática infantil como pintor, y abrirá una academia donde muchos artistas alicantinos y alcoyanos recibieron su primera formación, como es el caso de Lorenzo Pericás, Fernando Cabrera, Parrilla, Bañuls y Rafael Hernández entre otros.

Será director de la Escuela de Bellas Artes de Alicante, académico de la Real Academia de San Fernando, caballero de la orden de Isabel la Católica y presidente de la Exposición Regional de Bellas Artes de Alicante de 1894. Bajo la dirección de la Exposición de Alicante, quiso dar a conocer a la ciudad y a España la formación de sus alumnos. La exposición obtuvo un gran éxito y numerosos artistas presentaron sus obras, desde Sorolla hasta Pinazo, Cecilio Pla o pintores de todos los rincones de la península. A raíz de esta convocatoria, se descubrió la figura de Fernando Cabrera Cantó que, más adelante, seria uno de los artistas más destacados de la llamada Escuela de Alcoy. Murió en 23 de marzo de 1900.

La obra que pertenece a la Colecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi y que se titula Retrato de Teresa, es una tabla realiza a finales del siglo XIX. Atendiendo a sus dimensiones y a la factura de la pincelada, se puede decir que se trata de un apunte realizado de manera rápida. La realización del apunte se da a través de la pincelada que va construyendo la figura con la ayuda del color y la luz.

Bibliografía:

  • Segura Martí, J. M i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Pág. 38.
  • Artículo. Periódico Ciudad. 21 de noviembre de 1981.

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

  1895  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /