Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Xinés amb fanal. Chino con farol

Xinés amb fanal. Chino con farol

Solroja Julià, Roger

Xinés amb fanal

Inicis s. XX

50 x 33 cm

Oli sobre taula

L’obra apareix al Llibre de Registre d’entrada d’objectes en propietat i depòsit del Museu d’Art d’Alcoi com una donació que es fa per a la creació, en 1945, del Museu de Belles Arts.

Roger Solroja (1881-1937), nascut a Alcoi, va ser pintor, dibuixant, il·lustrador, cartellista i escriptor segons F. Agramunt (1999:1682). Sobre aquest artista per desgràcia no es tenen massa dades. Se sap, segons A. Espí, que va ser alumne de Francesc Laporta i Ferran Cabrera, i que va acudir a les classes tant de l’Escola Industrial com de l’Escola d’Arts i Oficis i el trobarem més endavant a la casa “La Bolla”. Així, doncs, la formació se sap que la va obtenir a Alcoi en totes les acadèmies que oferia la ciutat. Va ser professor de l’Escola d’Arts i Oficis d’Alcoi, i la seua primera mostra pública va ser el 1901, on va participar en una exposició d’art local amb l’obra Bodegón, amb la que va guanyar un tercer premi.

Tal com apunta Espí al Boletín Informativo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy sobre un apunt al diari El Heraldo de Alcoy:

“Tiene soltura en el lápiz y luz en el color, así como palpable espontaneidad en la pincelada”.

A més d’aquest bodegó que va presentar, es coneix una obra anomenada En la boca de la fragua, també molt comentada en aquell moment i que pertany a una col·lecció particular d’Alcoi.

Es té coneixement que va ser el creador del Llibret de Comparses que es va publicar abans de 1920.

Segons Espí, l’obra que pertany a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, deu pertànyer a la primera època de l’artista.

Xinés amb fanal representa una escena creada a través del concepte dels tenebristes d’Utrecht, on basant-se en la creació d’una escena tenebrista d’estil caravaggista, introduïen un punt de llum artificial reconegut, per exemple un ciri. En aquest cas, Solroja fa un estudi d’aquest estil pictòric del segle XVII i el seu punt de llum artificial en aquesta ocasió és un fanalet.

La figura del personatge queda en contrast i es crea aquest clarobscur que demana l’obra tenebrista, tot i que molt aguditzada i molt més contrastada.

El fet d’escollir un personatge oriental entra dins de la temàtica orientalista del segle XIX, tot i que normalment es feia servir per a demostrar les riqueses de teles i escenaris, a més dels exotismes que aporta la cultura occidental.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de artistas valencianos del siglo XX. Albatros. 1999. Pàg. 1682
  • Espí Valdés; A. Boletín informativo municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. Núm. 9 (Enero – Diciembre). Ajuntament d’Alcoi. 1969.
  • Segura Martí, J. M. i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 55

Exposicions:

  • Exposició “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”. Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi. 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Solroja Juliá, Rogelio

Chino con farol

Inicios s. XX

50 x 33 cm.

Óleo sobre tabla

La obra aparece registrada en el Libro de Registro de entrada de objetos en propiedad y depósito del Museo de Arte de Alcoy como una donación que se hace para la creación, en 1945, del Museo de Bellas Artes.

Rogelio Solroja Juliá (1881 – 1937), nacido en Alcoy, fue pintor, dibujante y ilustrador, cartelista y escritor, según F. Agramunt (1999 : 1682). Sobre este artista por desgracia no se tiene demasiada información. Se sabe, según A. Espí, que fue alumno de Francisco Laporta y de Fernando Cabrera, y que acudió a las clases tanto de la Escuela Industrial como de la Escuela de Artes y Oficios,  además se le encuentra más adelante en la casa “La Bolla”. Con estos datos podemos decir que la formación la adquirió en Alcoy en todas las academias que ofrecía la ciudad. Fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Alcoy, y su primera muestra pública fue en  1901, donde participó en una exposición de arte local con la obra Bodegón, con la que ganó un tercer premio.

Tal y como apuntaba Espí en el Boletín Informativo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy sobre un apunte del periódico El Heraldo de Alcoy:

“Tiene soltura en el lápiz y luz en el color, así como palpable espontaneidad en la pincelada”.

Además de este bodegón que presentó, se conoce una obra titulada En la boca de la fragua, también muy comentada en ese momento y que pertenece a una colección particular de Alcoy.

Se sabe que fue el creador del Libreto de Comparsas que se publicó antes de 1920.

Según A. Espí, la obra que pertenece a la Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi, debe de pertenecer a la primera época del artista.

Chino con fanal representa una escena creada a través del concepto de los tenebristas de Utrecht, donde basándose en una escena tenebrista de estilo caravaggista, introducían un punto de luz artificial reconocido, por ejemplo un cirio. En este caso, Solroja realiza un estudio de este estilo pictórico del siglo XVII y su punto de luz artificial en esta ocasión es un fanalillo.

La figura del personaje queda en contraste y se crea este claroscuro que pide la obra tenebrista, aunque muy agudizada y mucho más contrastada.

El hecho de elegir un personaje oriental entra dentro de la temática orientalista del siglo XIX, aunque normalmente se utilizaba para mostrar las riquezas de las telas y los escenarios, además del exotismo que aporta la cultura oriental.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de artistas valencianos del siglo XX. Albatros. 1999. Pág. 1682
  • Espí Valdés; A. Boletín informativo municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. Núm. 9 (Enero – Diciembre). Ajuntament d’Alcoi. 1969.
  • Segura Martí, J. M. y Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoy. 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Pág. 55

Exposiciones:

  • Exposición “Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930”. Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

[:]

  1903  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /