Info Panel
You are here:   Home  /  Art  /  Joc de café. Juego de café.

Joc de café. Juego de café.

Cabrera Gisbert, Fernando

Joc de café

1920

Oli sobre llenç

50 x 62 cm

Tota l’obra adquirida de Ferran Cabrera Gisbert es va produir a través d’un llegat testamentari de D. Francisco Vicent Zaragoza a favor de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Ferran Cabrera Gisbert no hi ha massa bibliografia, atés que no va ser un pintor de relleu en la seua època, així és que s’inclou la informació que Francisco Agramunt exposa en la seua enciclopèdia d’artistes valencians.

Ferran Cabrera Gisbert va nàixer a Alcoi el 1897, fill del pintor Ferran Cabrera Cantó. Es formarà al taller del seu pare com a pintor. Marxarà a Madrid per a formar-se a l’Escola de Belles Arts de San Fernando. La seua producció se centra sobretot en la creació d’obres de caràcter realista i desenvolupades amb un to amable. Així treballarà el gènere del bodegó, el retrat i la figura, a més del paisatge. L’ús de la seua pinzellada s’estableix dins de la tècnica impressionista.

L’obra que es conserva en la Col·lecció de l’Ajuntament d’Alcoi, es tracta d’un xicotet bodegó, compost per quatre peces molt ben equilibrades compositivament i cromàticament. A més a més, aplica una font de llum que prové de l’angle superior esquerre que proporciona la volumetria i potencia de la composició.

Les peces es troben treballades amb una tècnica a cavall entre la representació naturalista i la impressionista, ja que es pot apreciar com es combinen les pinzellades llargues i curtes en la mateixa obra.

El contrast que es presenta en la composició l’aconsegueix a través de la cromatografia utilitzada, ja que les peces de porcellana estan realitzades amb tonalitats de tendència càlida, combinades amb petits tocs freds que enllacen amb la peça de la sucrera.

Bibliografia:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315.
  • Segura Martí, J. M. i Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centre Cultural Mario Silvestre. Pàg. 64.

Exposicions:

  • Exposició «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centre Cultural Mario Silvestre. Alcoi, 2013.

Text: Lucia Romero Segura


Cabrera Gisbert, Ferran

Juego de café

1920

Óleo sobre lienzo

50 x 62 cm

Toda la obra adquirida de Fernando Cabrera Gisbert se produjo a través de un legado testamentario del Sr. Francisco Vicent Zaragoza en favor del Ajuntament d’Alcoi.

Sobre Fernando Cabrera Gisbert no existe demasiada bibliografía, ya que no fue un pintor relevante en su época. Es por eso que se incluye la información que Francisco Agramunt expone en su enciclopedia de artistas valencianos.

Fernando Cabrera Gisbert nació en Alcoy en 1897, hijo del pintor Fernando Cabrera Cantó. Se formará en el taller de su padre como pintor. Se marchará a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Su producción se centra sobre todo en la creación de obras de carácter realista y realizadas con un tono muy amable. Los temas tratados serán el bodegón, el retrato y la figura, además del paisaje. El uso de la pincelada se establece dentro de la técnica impresionista.

La obra que se conserva en la Col·lecció de l’Ajuntament d’Alcoi, se trata de una pequeño bodegón, compuesto por cuatro piezas muy bien equilibradas compositivamente y cromáticamente. Además, aplica una fuente de luz que proviene del ángulo superior izquierda que proporciona volumetría y potencia de la composición.

Las piezas están trabajadas con una técnica a caballo entre la representación naturalista y la impresionista, ya que se puede apreciar como se combinan las pinceladas largas y cortas en la misma obra.

El contraste que se presenta en la composición lo consigue a través de la cromatografía utilizada, ya que las piezas de porcelana están realizadas con tonalidades de tendencia cálida combinadas con pequeños toques fríos que enlazan con el tono del azucarero.

Bibliografía:

  • Agramunt Lacruz, F. Diccionario de Artistas Valencianos del siglo XX. Tomo I. 1999. pàg. 315
  • Segura Martí, J. M y Santamaría Cuello, M. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. I Catàleg de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930. Alcoi. 2013. Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy. Pág. 64.

Exposiciones:

  • Exposición «Col·lecció d’Art de l’Ajuntament d’Alcoi. Selecció de pintures. Del segle XVI a la dècada de 1930». Centro Cultural Mario Silvestre. Alcoy. 2013.

Texto: Lucia Romero Segura

  1920  /  Art  /  Last Updated abril 19, 2020 by Lucia Romero Segura  /